Skip to content Skip to navigation

Komishiinii Qindeessaa Misooma Naannoo Horsiisee Bulaa Oromiyaa fi Yuunivarsiitiin Naannoo Oromiyaa Waliin ta’uu dhaan Leenjii hoggantootaaf Ogeessotaaf Sadaasa 10-15/2012ttiti magaalaa Baatuutti Mooraa Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaattiti kennaniiru.

Kaayyoon leenjii kana humana raawwachiisummaa Gaggeessitootaafi Ogeessotaa cimsuun jiruuf jireenya Horsiisee bulaa fooyyessuu yootahu leenjichi mataduree shana irratti kan xiyyeefateedha.

Isaanis:- Mala Qorannoof qu’annoo ‘Applied research methodology’’, tooftaa jiruuf jireenyi Horsiisee Bulaa ittiin fooyyahu, Too’annoo Saaxilamummaa Balaa ‘Disaster risk mgt.’  Istaandaardii kenna tajaajilaa,  ‘public sector reform’ yoota’u,  Leenjifamtoonni hoggantoota, Ogeessootaa, Naannoo Godinaalee fi Aanaalee adda addaa Oromiyaa irraa akka hirmaatan hubatammeera.

Leenjichi Oomishaa fi Oomishitummaa Qonnaa akkasumas Kunuunsa Beelladaa irratti hojiin hojjatamuufi balaawwan Uumamaafi Namtolchee too’achuun Saaxilamummaa Uummata keenyaa xinneessuf hambisuu akka danda’amu kan itti amanamu ta’ee fuulduras Komishinichi Yuunivarsiitii Naannoo Oromiiyaa waliin ta’uun hojii baldhaa hojjachuuf akka karoorfamaa jiru hubatameera.

KOminikeeshinii YNO irraa  

OSU MAPs ABOUT REGISTRAR CONTACT US FOLLOWS US VISITOR COUNTER

About Registration Office

Tel:+251461410540

 

          

website hit counter
Programmes P.O.Box: 209(Batu)
                    
Admission

Website:-www.osu.edu.et

             
Tuition Fee mail:osuwebmaster@osu.edu.et
           
 
Academic Calendar Fax:+25146 141 2188

   

 
Contact Registrar Office Email: osupr2018@gmail.com
   
 

Oromia State University © 2019 | www.osu.edu.et