Skip to content Skip to navigation

Ergama, Mul’ataa fi Falaasama Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa

Ergama (Mission) Yuunivarsiitiin Naannoo Oromiyaa dandeettii raawwachiisummaa Paablik Sarvisii (hojjataa, hoggansaa fi jaarmiyaalee) Naannoo Oromiyaa fi humnoota misoomaa biroo cimsuuf riiformii hunda-qabeessa (comprehensive reform); qorannoo fi qu’annoo rakkina qabatamaa furuu danda’an; tajaajila gorsaa bu’aa qorannoo irraatti hundaa’e; leenjii hanqina gahumsaa guutuu danda’u; barnoota fedhii irraatti hundaa’e fi qulqullina qabu gaggeessuu/kennuu irraatti xiyyeeffatee hojjeta.

Mul’ata (Vision):

Bara 2022tti Paablik Sarvantii/hojjataa gahumsa barbaachisaa (beekumsa, ogummaa fi naamusa) goonfatee fi raawwiin hojii isaa ol’aanaa ta’e, hoggansa haala sirnaawaa fi tarsiimowaa ta’een

hogganuu fi bu’aa qabatamaa fiduu danda’u; jaarmiyaalee jijjiirama waliin deemuu danda’an fi ergama itti kenname gahumsaan galmaan gahuu danda’an Naannoo Oromiyaa keessatti dhugoome arguu.

Falaasama (philosophy):

Tajaajiltoota gahoomsu, gaggeessitoota qajeelchuuf, jarmiyaalee ceesisuuf kutannoon ni hojjanna!

English
OSU MAPs ABOUT REGISTRAR CONTACT US FOLLOWS US VISITOR COUNTER

/

About Registration Office

Tel:+251461410540

 

          

website hit counter
Programmes P.O.Box: 209(Batu)
                    
Admission

Website:-www.osu.edu.et

 
          
 
Tuition Fee mail:osuwebmaster@osu.edu.et  
Academic Calendar Fax:+25146 141 2188

   

 
Contact Registrar Office Email: osupr2018@gmail.com
   
 

Oromia State University © 2021| www.osu.edu.et