Yunivarsiitiin Naannoo Oromiyaa Waltajjii Marii Biyyoolessaa

Yunivarsiitiin Naannoo Oromiyaa Waltajjii Marii Biyyoolessaa (National Workshop) bifaan adda ta'ee fi fayyadamummaa ummataa giddugalessa godhate adeemsisuuf qophii barbaachisaa xumuree jira. Walatajjiin Marii kun Misooma Industirii fi Eegumsa Naannoo irratti kan xiyyeeffatu yoo ta'u, waltajjii kana irratti qaamonni sadarkaa federaalaa, naannoo fi bulchiinsa magaalotaa tti itti gaafatamummaan hojjatan dhimmichi ilaalu ni argamu jedhamee eegama. Abbootiin qabeenyaa industriiwwaniis waltajjii kana irratti haffeerramaniiru. Mariin kunis Caamsaa 18, 2010 adeemsifama.