Tajaajila Kaayizanii

Guddinnaa fi jijjiirama gama hundaanuu galmeessisuun biyya keenya biyyoota galii giddugaleessa argatan cinaa hiriirsuuf sochii taasifamaa jiru keessatti qulqullinna kennaa tajaajilaa fi qulqullinna oomishaa fi oomishitummaa egsisuun barbaachisaadha. Haaluma kanaan, meeshaalee jijjiramaa keessaa falaasamni kaayizanii isa tokko waan at’eef, falaasama kana hojii irra olchuun qulqullina naannoo hojiif mijataa umuuf karoorfamee hojjatamaa jira. Bu’uruma kana, gahee kana fudhatee yeroo muraasa keessatti gara hojitti kan gale Yunivarsiitiin Naannoo Ormiyaa(YNO)n hubannoo fi muxxannoo gahaa ta’e argachuun gara hojiitti galuu akka dandeessisuuf ogeessota 12 biyya alaatti erguun dandeettii isaanii akka cimsatan godhameera.