Beeksisa

 

Yuunivarsiitiin Naannoo Oromiyaa bara barnootaa 2011 barattoota haaraa gosa barnootaa gara garaatiin  digirii tokkoffaa fi lammaffatiin sagantaalee torbee, fagoo fi galgalaatiin simatee barsiisuu barbaada. Gosoonni barnootaas,

Digrii tokkoffaadhaan 

1.Accounting and Public Finance, 

2.Agri-business and Value Chain Management, 

3. Business Management and Entrepreneurship,

4.Governance and Development Management,  

5. Economics and Development Finance, 

6.Human Resource Management and Leadership, 

7. Law (weekend and Extension)

8.Procurement and Supply Chain Management and 

9. Management 

10.Management Information System( Extension only)

11.Information Technology( Extension only)

12.Quality Management (KAIZEN) (weekend only)

Digrii lammaffaadhaan  

1. Leadership and change Management

2. Development and change Management 

3. Public financial Management 

4. LLM in Commercial and investment Laws 

Buufataalee Barnoonni Digrii jalqabaa itti kennaman 

Adoolaa, Maqii, Adaamaa, Shashamanne, Ambo, Sabbataa, Burrayuu, Bishooftuu, Laga Xaafo, Sululta, Mattuu, Baddalle, Jimma, Dambi-Dollo, Gimbii, Naqamtee, Shaambuu, Haromaayaa, Ciiroo, Baalee-Roobee, Asallaa, Arsi-Roobee, Yaabeello, Fichee,Waliso fi Baatuu

Buufataalee Barnoonni digrii lammaffaa itti kennaman 

Baatuu, Shashamanne, Sabbataa, Bishooftuu, Buraayyu  fi Adaamaa.

Ulaagaalee Barnootaa 

Digrii Jalqabaatiif 

1)      Dorgomtoota  kolleejjota TVET irraa Level IV fi isaa oliin  eebbifaman yoo ta’an raga COC dhiheeffachuu kan danda’an 

2)      Dorgomtoota qormaata qophaa’inaa (preparatory) xumuran yoo ta’an  qabxii  ministeerri barnootaa bara baraan seensa dhaabbilee barnootaatiif baasuu fi kan 2011tiif  keessa barnoota ol’aanaa galuuf ni dandeessisa jedhee murteesse 

3)      Dorgomtoota imaammata  barnootaa darbeen xumuran yoo ta’an  dippiloomaa (12+2)  kan qaban 

4)      Namoota dhaabbilee barnootaa beekkumtii qabaatan irraa digrii biro yoo qabaatanii fi  murteessummaa barnootni kun hojii isaaniif qabu ilaalanii barachuu barbaadan

5)      Dorgomtoota sirna barnootaa duriitiin kutaa 12 ffaa xummuranii  Gosoota barnootaa Heerregaa fi Ingiliffa Dabalatee  qabxiin isaanii 2.00 fi isaa ol kan taheefii waajjira mootummaa irraa hojjataa mootummaa tahuu fi ogummaa jedhaameen  yoo barate faaydaa innii waajjirichaaf qabuu kan ibsuu danda’u dhiheeffachuu kan danda’u 

Digrii Lammaffaadhaaf 

1. Digrii jalqabaa dhaabbata barnootaa olaanaa beekkumtii qaban irraa kan argatan 

2. Gosa barnootaa barachuuf barbaadan waliin barnoonni digrii kan walitti dhufeenya qabu 

3. Barattoota barnoota LLM dhaan barachuu barbaadaniif bara 2003 as digrii isaanii kan xummuran yoo tahe qormaata bahiinsaa ‘exit exam’ kan darban tahuu qabu

Yeroo Galmee

Digrii jalqabaatiif 

      Guyyaan Galmee Hagayya 2 hanga Fulbaana 25,2011 ALI 

      Qormanni seensaa Onkololessa 4 bara 2011 ALI buufataalee irratti galmooftan qofaatti ta’a

      Digrii lammaffaatiif 

      Guyyaan Galmee Hagayya 2 hanga Fulbaana 13,2011 ALI 

      Qormanni seensaa Fulbaana 15 bara 2011 ALI buufataalee irratti galmooftan qofaatti ta’a